Tankovacie automaty

Tento moderný systém dokáže plne nahradiť obsluhu čerpacej stanice. Umožňuje tak čerpanie pohon-ných látok bez prítomnosti obslužného personálu. Systém dokáže pomocou osobného identifikačného čísla (PIN) jednoznačne identifikovať príjemcu pohonných látok. Pri použití opcie stavu tachometra auto-maticky vyhodnocuje spotrebu daného vozidla alebo vodiča. Systém poskytuje štatistické údaje o spo-trebe a stave zásob v reálnom čase. Poskytuje tak informácie o spotrebe medzi dvoma odbermi a prie-mernej spotrebe za mesiac. Sledované parametre sú nastaviteľné podľa vlastných preferencií.